Komitetai

Pirmininkas

Pagrindinės pirmininko pareigos – atstovauti VGTU SA F Taryboje, dalyvauti VGTU fakulteto dekanato posėdžiuose, dalyvauti VGTU SA Valdybos posėdžiuose, rengti VGTU SA F Visuotinius susirinkimus bei Tarybos susirinkimus. Pirmininko atsakomybė – vienyti bei jungti savo komandą, tinkamai atstovauti savo fakulteto studentus. Taip pat jis kelia vidines ir išorines fakulteto problemas bei kuruoja jų sprendimo būdus.

Pagrindinės pirmininko funkcijos:

 • Tinkamai atstovauti savo fakulteto studentus;
 • Valdyti VGTU SA F finansus;
 • Prižiūrėti komitetų veiklą;
 • Užtikrinti tinkamą informacijos sklaidą tarp Valdybos ir VGTU SA F;

Šiuo metu VGTU SA FMF pirmininkas yra Džiugas Dangovas.

Vicepirmininkas

Pagrindinė vicepirmininko funkcija yra prižiūrėti vidinį atstovybės darbą, koordinuoti SA F veiklą. Užtikrinti, jog komitetų koordinatoriai vykdytų savo pareigas bei laikytųsi savo komiteto ir bendro atstovybės veiklos plano. Taip pat vicepirmininkas atlieka pirmininko funkcijas, kai šis yra išvykęs ar dėl kitų priežasčių negali vykdyti savo pareigų.

Pagrindinės vicepirmininko funkcijos:

 • Padėti pirmininkui prižiūrėti bei formuoti komandą;
 • Koordinuoti kiekvienos srities koordinatoriaus veiklos plano vykdymą;
 • Kartu su VGTU SA F pirmininku koordinuoti VGTU SA F veiklą.
 • Vykdyti pirmininko funkcijas, kai šis negali atlikti savo pareigų

Šiuo metu, vicepirmininko pareigas eina Daniel Sokolauskas.

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas stengiasi, kad kiekvienas studentas būtų patenkintas studijų kokybe, dėstytojo darbu, egzaminavimo tvarka, stipendijų skyrimo tvarka, bendrabučių ir kitais klausimais. Šis komitetas glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto administracija. Komiteto nariai teikia pasiūlymus VGTU SA Socialinių ir akademinių reikalų komitetui dėl socialinių ir akademinių klausimų atstovavimo universitetiniu lygmeniu ir dalyvauja bendroje VGTU SA socialinėje ir akademinėje veikloje. Šis komitetas prireikus organizuoja konferencijas studentams, jei iškyla klausimų susijusių su akademinės ar socialinės tvarkos pokyčiais.

Pagrindinės socialinių ir akademinių reikalų komiteto funkcijos:

 • Studentų konsultavimas įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais
 • Nuolatinis studentų skundų nagrinėjimas ir sprendimas
 • Siūlymų socialiniais ir akademiniais klausimais teikimas universiteto lygmeniu
 • Studentų socialinės ir akademinės srities gerinimas

Komitetui vadovauja du studentų atstovybės nariai: socialinių reikalų koordinatorė Skaistė Taučiūtė bei akademinių reikalų koordinatorė Gabrielė Stasiukynaitė.

 

Ryšių su visuomene (RsV) komitetas

Ryšių su visuomene (RsV) komitetas yra atsakingas už VGTU SA įvaizdžio formavimą, jis kuria organizacijos „veidą“, informuoja studentus apie atstovybės ir universiteto veiklą. Komiteto nariai dalinasi informacija tam pasitelkdami tiek vidines, tiek išorines informacijos sklaidos priemones. RSV nariai rašo straipsnius apie universiteto ir Studentų atstovybės įvykius, bendrauja su įvairiomis organizacijomis, žiniasklaida. Šis komitetas prižiūri VGTU SA internetinius puslapius, pateikia jame studentams aktualią informaciją.

Pagrindinės ryšių su visuomene komiteto funkcijos:

 •  Atstovybės veiklos viešinimas
 • Atstovybės įvaizdžio formavimas
 • Studentų konsultavimas
 • Bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonėmis
 • Bendradarbiavimas su kitais universitetais, organizacijomis
 • Atstovybės veiklos tęstinumas
 • Informacinių kanalų priežiūra ir tobulinimas
 • Informacijos viešinimo kokybės gerinimas

Šiuo metu komiteto koordinatoriaus pareigas eina Karolis Drungilas.

Rinkodaros komitetas

VGTU SA Rinkodaros komiteto pagrindinė funkcija lėšų pritraukimas. Rinkodaros komitetas rengia sutartis su reklamos užsakovais, platina reklamą universitete ir VGTU SA tinklapyje. Komiteto nariai aktyviai bendradarbiauja su verslo sektoriumi ir nuolat kuria naujus projektus, kurie naudingi tiek SA, tiek studentams. Kiekvienas plakatas, kurį matome universitete yra rinkodaros komiteto rūpestis.

Pagrindinės rinkodaros komiteto funkcijos

 • Lėšų atstovybėje pritraukimas
 • Marketingo strategijos tobulinimas
 • Bendradarbiavimas su verslo sektoriumi
 • Kova su nelegalia reklama

Šiuo metu komiteto koordinatoriaus pareigas eina Gytis Sakalis.

Žmogiškųjų išteklių komitetas

Šis komitetas atsakingas už narių pritraukimą ir jų kompetencijos ugdymą. Komiteto nariai rengia mokymus studentų atstovams ir patiems studentams, kuria darbingą atmosferą organizacijoje, rūpinasi komandos tvirtumu bei motyvuoja ją.

Pagrindinės žmogiškųjų išteklių komiteto funkcijos:

 • Naujų narių pritraukimas į VGTU SA
 • VGTU SA narių vieningumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas bendradarbiauti tarpusavyje
 • Organizacijos narių žinių vertinimas
 • VGTU SA narių motyvacinės sistemos kūrimas
 • Neformalaus dėstytojų ir studentų bendravimo iniciatyvos
 • Bendravimas su būsimaisiais studentais (Atvirų durų dienos, paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera)
 • Narių kompetencijos ugdymas, mokymų, posėdžių ir seminarų organizavimas.

Šiuo metu komiteto koordinatoriaus pareigas eina Saulė Rudokaitė.

Atsakingas už seniūnus ir kuratorius

Seniūnų koordinatorius – tai visų fakulteto seniūnų atstovas, atsakingas už studentų atstovybės (toliau – SA), aukštosios mokyklos padalinio (pvz.: fakulteto) administracijos ir seniūnų betarpišką bendravimą ir bendradarbiavimą, kontroliuoja seniūnų veiklą, kuria palankią bendradarbiavimui tarp seniūnų aplinką, įgyvendina seniūnų modelį.

Kitos seniūnų koordinatoriaus funkcijos:

 • Rengti seniūnų posėdžius
 • Užtikrinti susirinkimų lankomumą
 • Palaikyti ryšį tarp SA ir seniūnų
 • Užtikrinti seniūnų bendradarbiavimą
 • Kurti seniūnų motyvacinę sistemą
 • Užtikrinti seniūnų kompetencijos ugdymą (tobulėjimą)
 • Grupės seniūno rinkimų inicijavimas

Kuratorių koordinatoriaus pagrindinė funkcija – užtikrinti, kad kiekviena būsimų pirmakursių grupė turėtų po už juos atsakingą vyresnį studentą bei prižiūrėti kuratorių veiklą, ruošti juos darbui su pirmakursiais.

Kitos kuratorių koordinatoriaus funkcijos:

 • Tinkamai atrinkti kuratorius;
 • Užtikrinti kuratorių kompetenciją bei žinias;
 • Palaikyti ryšį tarp SA ir kuratorių;

Šiuo metu šias pareigas eina Grasielė Matulevičiūtė.