Pakartotinis egzaminų laikymas

  PAKARTOTINIAI EGZAMINŲ LAIKYMAI

  • Studentai, turintys akademinių skolų, po sesijos gali jas perlaikyti (jei yra gavę neigiamą įvertinimą) arba laikyti (jei nelaikė per sesiją arba „E1“ egzaminams skirtą laiką) egzaminus, įskaitas, ginti kursinius darbus (projektus) per pirmą pakartotinį egzaminų laikymo laiką (pavasario semestre iki birželio 30 d).
  • Studentas, iki sesijos pabaigos išlaikęs visus egzaminus, įskaitas, apgynęs kursinius projektus (darbus, kompleksinius projektus) ir gavęs vieną pažymį, mažesnį kaip 9, o visus kitus 10 arba 9, gali pagerinti šį pažymį perlaikydamas egzaminą, įskaitą ar iš naujo ginti projektą pirmo pakartotinio egzaminų laikymo metu (pavasario semestre iki birželio 30 d).
  • Katedros vedėjas 10 dienų iki sesijos pabaigos sudaro katedros tvarkaraštį pirmajam ir antrajam pakartotiniam studentų egzaminavimui pagal VGTU studijų grafiką (po dvi datas kiekvienam egzamino perlaikymui) (pirmos, antros pakopų ir vientisųjų studijų studentams) ir paskelbia katedros žiniatinklyje ir katedros skelbimų lentoje. Studentas gali pasirinkti vieną perlaikymo datą pirmajam perlaikymui ir vieną perlaikymo datą antrajam perlaikymui. Pasirinkęs perlaikymo datą, jis privalo užsiregistruoti katedroje (t. y. nurodyti pasirinktą perlaikymo datą) ne vėliau kaip likus vienai dienai iki perlaikymo dienos. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
  • Pirmam pakartotiniam egzaminui laikyti dekano leidimų nereikia, išskyrus 29 p. nurodytus studentus.
  • Po pirmo pakartotino egzaminų laikymo (po kiekvienos paskelbtos perlaikymo datos) rezultatai į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi per dvi kalendorines dienas po egzamino (po pavasario sesijos iki liepos 1 d).
  • Pirmos ir antros pakopų bei vientisųjų studijų studentai, po pirmo pakartotinio egzaminų laikymo, turintys akademinių skolų gali jas likviduoti per antrą pakartotinį egzaminų laikymą (po pavasario sesijos rugpjūčio 27-30 d).
  • Studentai, norintys laikyti egzaminus, ginti kursinius darbus (projektus) per antrą pakartotinį laikymą, turi turėti dekano leidimus, kurie išduodami studentams, sumokėjusiems pagal tuo metu galiojančiame Vilniaus Gedimino technikos universitete studijuojančiųjų (išskyrus užsienio ne Europos Sąjungos šalių studijuojančiuosius) įmokų už studijas ir papildomas paslaugas reglamente numatytą įmoką už antrą pakartotinį egzaminų laikymą.
  • Studentai, norintys gauti leidimą laikyti egzaminą, ginti kursinį darbą (projektą) per antrą pakartotinį egzamino laikymą, rašo prašymą (3 priedas) dekanui. Dekanas studento prašyme pažymi dydį įmokos, kurią studentas turi sumokėti banke. Kai studentas praneša apie sumokėtą įmoką universiteto nustatyta tvarka, dekanatas išduoda dekano leidimą laikyti egzaminą per antrą pakartotinį egzamino laikymą.
  • Po antro pakartotino egzaminų laikymo (po kiekvienos paskelbtos perlaikymo datos) rezultatai į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi per dvi kalendorines dienas po egzamino (po pavasario sesijos iki rugpjūčio 30d).
  • Pirmos ir antros pakopų bei vientisųjų studijų studentai, po antro pakartotinio egzaminų laikymo turintys akademines skolas, gali tęsti studijas su savo grupe iki egzaminų laikymo komisijose pabaigos ir perlaikyti egzaminus (pavasario sesijos egzaminų perlaikymas komisijose organizuojamas rugsėjo 10-29 d.).

  EGZAMINŲ LAIKYMAS KOMISIJOSE

  • Egzaminų laikymo komisijose tvarką ir komisijų sudarymo tvarką reglamentuoja rektoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 136 patvirtintas Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų egzaminavimo komisijose tvarkos aprašas.
  • Pavasario sesijos egzaminų perlaikymas komisijose organizuojamas rugsėjo 10-29 d. Katedros vedėjas pirmos ir antro pakopų bei vientisųjų studijų studentams iki antrojo pakartotinio egzaminų laikymo pabaigos sudaro katedros egzaminavimo komisijose tvarkaraštį (po dvi datas egzaminams laikyti) ir paskelbia katedros tinklalapyje ir skelbimų lentoje.
  • Studentai, norintys laikyti egzaminus komisijose, turi turėti dekano leidimus, kurie išduodami studentams, sumokėjusiems pagal tuo metu galiojančiame Vilniaus Gedimino technikos universitete studijuojančiųjų (išskyrus užsienio ne Europos Sąjungos šalių studijuojančiuosius) įmokų už studijas ir papildomas paslaugas reglamente numatytą įmoką už kiekvieno dalyko vieną laikymą komisijoje.
  • Studentai, norintys gauti leidimą laikyti egzaminą komisijoje, rašo prašymą (4 priedas) dekanui. Dekanas studento prašyme pažymi dydį įmokos, kurią studentas turi sumokėti banke. Kai studentas praneša apie sumokėtą įmoką universiteto nustatyta tvarka, dekanatas išduoda dekano leidimą laikyti egzaminą komisijoje.
  • Studentas gali pasirinkti tik vieną perlaikymo komisijoje datą. Pasirinkęs perlaikymo datą, jis privalo užsiregistruoti katedroje (t. y. nurodyti pasirinktą perlaikymo datą) ne vėliau kaip likus vienai dienai iki perlaikymo dienos. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
  • Egzamino komisijose rezultatai į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi per dvi kalendorines dienas po egzamino. Į sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi visi (tiek teigiami, tiek neigiami) egzamino įvertinimai. Žiniaraštis su galutiniais rezultatais pateikiamas fakulteto dekanatui po egzamino laikymo komisijoje.
  • Pirmos ir antros pakopų bei vientisųjų studijų studentai, likvidavę akademines skolas iki laikymo komisijose pabaigos, tęsia studijas su savo grupe ir turi teisę dalyvauti žiemos arba pavasario egzaminų sesijoje.
  • Pirmos ir antros pakopų bei vientisųjų studijų studentai po egzaminų laikymo komisijose turintys ne daugiau kaip dvi akademines skolas gali tęsti studijas su savo grupe. Tada studento statusas nesikeičia. Studentas, turintis vieną ar dvi akademines skolas (pavasario semestre po rugsėjo 30 d.), tęsdamas studijas su savo grupe, per savaitę nuo komisijos darbo pabaigos turi užsiregistruoti lankyti paskaitas ir laikyti egzaminus tų studijų dalykų, kurių akademines skolas turi, su žemesnio kurso grupe. Studentas turi sudaryti papildomą studijų sutartį ir susimokėti už tų studijų dalykų modulių kreditus. Studentai, norintys gauti leidimą lankyti paskaitas ir laikyti egzaminą su žemesnio kurso grupe, rašo prašymą (5 priedas) dekanui. Dekanas studento prašyme pažymi dydį įmokos, kurią studentas turi sumokėti banke. Kai studentas praneša apie sumokėtą įmoką universiteto nustatyta tvarka, dekanatas išduoda dekano leidimą lankyti paskaitas ir laikyti egzaminą su žemesnio kurso grupe.
  • Studentams po egzaminų laikymo komisijose, turintiems daugiau kaip dvi akademines skolas arba vieną ar dvi akademines skolas ir nepageidaujantiems tęsti studijas su savo grupe, dekanas per savaitę parengia įsakymus dėl tokių studentų išbraukimo iš sąrašų arba pasiūlo užsiregistruoti kartoti kursą nuo kitų mokslo metų to paties semestro pradžios mokančio visą studijų kainą studento statusu.

  Daugiau apie EGZAMINŲ SESIJŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO BEI GYNIMO ORGANIZAVIMO TVARKĄ rasite čia.