Kitos egzaminų sesijos nuostatos

  • Lietuvos studentams, studijuojantiems angl? kalba, sesijos tvarka ta pati kaip I ir II pakop? lietuviu kalba studijuojantiems studentams.
  • Architekt?ros fakultete architekt?ros ir dail?s dalyk? (architekt?ros, interjero, kratovaizdio projektai; pieimo, tapybos, skulpt?ros ir kompozicijos) darbai vertinami fakulteto dekano sudarytoje komisijoje. Komisija darbus peri?ri ir ?vertina per laik?, skirt? kursiniams darbams priimti. Komisijos ?vertinimas yra galutinis. Darb? ?vertinimai ? UIS sesijos rezultat? duomen? baz? ?raomi per dvi kalendorines dienas po peri?ros ir ne v?liau kaip dvi kalendorin?s dienos nuo sesijos pradios. Studentams, d?l pateisinam? prieas?i? negal?jusiems atsiskaityti u iuos darbus laiku, komisija gali rekomenduoti fakulteto dekanui leisti u juos atsiskaityti per laik?, skirt? pakartotinai laikyti egzaminus po sesijos.
  • Orlaivi? pilotavimo, skrydi? valdymo studij? program? studentams praktinio rengimo pakop? ir aviacijos dalyk? egzamin? ?vertinimai turi b?ti ne maesni kaip 8 balai; studentai, gav? ?vertinimus 7 ir maesnius, gali juos pagerinti per pakartotinius egzamin? laikymo laikus arba per laik?, skirt? egzaminams laikyti komisijose.
  • Antano Gustai?io aviacijos institute I pakopos ir vientis?j? studij? programose aviacinio profesinio parengimo lygiui nustatyti numatyti testo tipo egzaminai E2 laikomi egzamin? sesijos metu. i? egzamin? ?vertinimai turi b?ti ne maesni kaip 75% teising? atsakym?. Egzamin? ?vertinimai ? UIS sesijos rezultat? duomen? baz? ?raomi iki sesijos pabaigos. E2 egzaminus laiko ?stojusieji 2008 metais ir v?liau.
  • Tarptautini? studij? centre studijuojantiems usienio studentams sesijos, pakartotinio egzamin? laikymo, kurso kartojimo tvark? nustato Tarptautini? studij? centro direktorius pagal sesijos metu galiojant? Studij? usienio kalbomis tvarkos apra?.
  • Studentams, studijuojantiems arba studijavusiems usienio auktojo mokslo institucijose pagal tarptautines programas arba dviales sutartis tarp institucij?, yra suteikiama galimyb? atsiskaityti u studij? usienyje period? iki naujos sesijos VGTU pradios. Atsiskaitydami studentai turi pateikti usienyje gaut? paymi? ira? ir/arba ilaikyti papildomai egzaminus VGTU. Ilaikytas papildomas egzaminas uskaitomas kaip ilaikytas per pirm? laikym?.
  • Studentai, nesutinkantys su j? ini? ?vertinimu u egzamino ar kito tipo atsiskaitym?, gali prayti peri?r?ti rezultatus pagal rektoriaus 2008 m. gruodio 11 d. ?sakymu Nr. 792 patvirtint? Vilniaus Gedimino technikos universiteto student? ini? ?vertinimo ir ini? vertinimo tvarkos paeidim? apeliacij? laikinosios tvarkos apra?.
  • D?stytojas nustat?s studento nes?iningo egzamin? laikymo atvej? fiksuoja vadovaudamasis VGTU Senato 2011 m. gegu?s 31 d. nutarimu Nr. 51-2.4 patvirtintu Vilniaus Gedimino technikos universiteto student? ini? vertinimo tvarkos aprae nustatyta tvarka, o fakulteto dekanas priima atitinkamas nuobaudas nurodytas min?toje tvarkoje.
  • Student? praktikos atliekamos pagal VGTU studij? grafik?. Pavasario semestre atsiskaitymas u praktikas organizuojamas: pirmas atsiskaitymas iki rugpj??io 30 d., antras atsiskaitymas iki rugs?jo 14 d. ir tre?ias atsiskaitymas iki rugs?jo 29 d. (tre?iam atsiskaitymui studentas turi gauti dekano leidim? ir susimok?ti ?mok? kaip u antr? pakartotin? atsiskaitym? u praktik?).

Daugiau apie EGZAMIN? SESIJ? IR BAIGIAM?J? DARB? RENGIMO BEI GYNIMO ORGANIZAVIMO TVARK? skaitykite ?ia.